Gia Lai điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tại 5 địa phương

Ngày 10-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn các huyện: Chư Păh, Đak Pơ, Ia Pa, Chư Sê và thị xã Ayun Pa.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII-Kỳ họp thứ chín (nhiệm kỳ 2021-2026) về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn các huyện: Chư Păh, Đak Pơ, Ia Pa, Chư Sê và thị xã Ayun Pa và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất của 5 địa phương nói trên.
Cụ thể: Điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Phụ lục I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 15-1-2020 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chư Păh.
Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Trần Đức
Điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Phụ lục II của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20-12-2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Đak Pơ.
Điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Phụ lục III của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 20-12-2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thị xã Ayun Pa.
Bổ sung một số quy định tại Phụ lục IV của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20-12-2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Ia Pa.
Điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Phụ lục V của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20-12-2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chư Sê.
TRẦN ĐỨC

Có thể bạn quan tâm