GIA LAI NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động số 53-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao.​

​Theo đó, chương trình đề ra mục tiêu nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức và hộ gia đình trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đất đai; quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả phù hợp chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2030 tỉnh ta đồng hành cùng cả nước đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Đoàn công tác của HĐND huyện Kông Chro giám sát việc sử dụng đất tại một số dự án chăn nuôi trên địa bàn. Ảnh: Thiên Di

Chương trình đặt ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trong quản lý và sử dụng đất. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát của Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; tăng cường phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất. Tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai. Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp, thực hiện phương châm giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, tránh vượt cấp. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các nội dung tại Nghị quyết 18-NQ/TW và chương trình hành động này; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu vào kế hoạch hàng năm, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chấp hành và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết và chính sách, pháp luật về đất đai.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 18-NQ/TW và chương trình hành động này trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung chương trình.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình để đạt được các mục tiêu đề ra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm