Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng dưới 3% vào năm 2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2695/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Kế hoạch đã có bước ngoặc chuyển biến rõ rệt về cơ cấu tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về việc xử lý nợ xấu, duy trì sự phát triển ổn định lành mạnh đối với tín dụng trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời phát huy triển khai các tổ chức tín dụng theo hướng lành mạnh, công khai minh bạch đáp ứng chuẩn về an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và tiệm cận thông lệ quốc tế. Trong đó các ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ đạo, có đủ khả năng dẫn dắt và cạnh tranh trên thị trường.

Các ngân hàng đang siết chặt room tín dụng trong ngắn hạn khiến thị trường khan hiếm tiền mặt. Ảnh tư liệu

  Cùng với đó, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành và ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hướng tối ưu hóa quy trình hoạt động và nghiệp vụ nhằm gia tăng tiện ích , trải nghiệm khách hàng thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tài chính trên cơ sở các mô hình ngân hàng số.

Cố gắng tăng tỷ trọng dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại lên khoảng 16-17% đến cuối năm 2025. Tăng tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các-bon.

Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo đúng mục tiêu loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế, hoạt động hiệu quả, ổn định bền vững đáp ứng nhu cầu về vốn, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của các thành viên quỹ tín dụng nhân dân, hướng tới mục tiêu giúp đỡ hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân sản xuất kinh doanh cải thiện cuộc sống. Đặc biệt ở các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân (thực hiện tính liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, đảm bảo an toàn hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân); hỗ trợ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã khác trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3% (không bao gồm các tổ chức tín dụng yếu kém).

 

Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Cư

 Theo kế hoạch đề ra có 6 nhóm giải pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu nhằm thực hiện Đề án. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện đề án, kế hoạch của ngân hàng nhà nước Việt Nam, của tỉnh đảm bảo đúng nội dung tiến độ đề ra. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-11 hàng năm về tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trước ngày 5-11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trong việc quản lý, giám sát hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm